آموزش هوش مصنوعی
وبلاگ
اخرین اخبار

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت سوم+ قسمت چهارم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت سوم+ قسمت چهارم

خواندن ادامه
فیلم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت اول+ قسمت دوم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت اول و دوم

خواندن ادامه
فیلم

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

خواندن ادامه
اخرین اخبار

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

خواندن ادامه
اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

خواندن ادامه
اخرین اخبار

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

خواندن ادامه
اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

خواندن ادامه
اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

خواندن ادامه
اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

خواندن ادامه