آموزش هوش مصنوعی
وبلاگ
اخرین اخبار
1

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)

خواندن ادامه
اخرین اخبار
8

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

خواندن ادامه
اخرین اخبار
1

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

خواندن ادامه
اخرین اخبار
8

آموزش علوم هشتم شیرکوند فصل نهم قسمت اول

در حال تکمیل است کمی صبور باشید….

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2
اخرین اخبار
3

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

خواندن ادامه
اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

خواندن ادامه