اخرین اخبار

علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

فیلم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول+ قسمت دوم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول و دوم

فیلم

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

اخرین اخبار

فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه چهارم

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه چهارم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه سوم

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه سوم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه دوم

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه دوم

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل 7 جذر تقریبی

ریاضی هفتم فصل 7 جذر تقریبی

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه اول

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه اول

اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل 6 جلسه سوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل 6 جلسه سوم آقای ابراهیم پور