اخرین اخبار
4

ریاضی هفتم فصل 7 جذر جلسه اول و دوم

ریاضی هفتم فصل 7 جذر جلسه اول

اخرین اخبار
2

علوم هشتم تکرارفصل 9 قسمت اول

علوم هشتم تکرارفصل 9 قسمت اول

اخرین اخبار

اطلاعات بیشتر ریاضی هشتم آمار و احتمال آقای فارسی

اطلاعات بیشتر ریاضی هشتم آمار و احتمال آقای فارسی

اخرین اخبار
1

فیلم آموزش تکمیلی توانها پایه هفتم

فیلم آموزش تکمیلی توانها

اخرین اخبار

پاور پوینت آموزش قرآن نهم

پاور پوینت آموزش قرآن درس نهم جلسه 2 پاور پوینت آموزش قرآن درس نهم جلسه 1 درس هشتم جلسه 1 درس هشتم جلسه 2

اخرین اخبار

تکمیلی حجمها ریاضی نهم

تکمیلی حجمها ریاضی نهم

فیلم
1

ریاضی نهم فصل 7 جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل 7 جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
1

علوم تجربی پایه هشتم

این آموزش شامل دوبخش است

اخرین اخبار
1

فارسی پایه نهم درس 14

فارسی پایه نهم درس 14 شامل 3بخش است به ادامه مطلب بروید

اخرین اخبار
1

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس 5(سه جلسه)

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس 5(سه جلسه)