آموزش هوش مصنوعی
اخرین اخبار
8

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

اخرین اخبار
1

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
2

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

اخرین اخبار
2

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

اخرین اخبار
8

آموزش علوم هشتم شیرکوند فصل نهم قسمت اول

در حال تکمیل است کمی صبور باشید….

اخرین اخبار
2

زبان هفتم جلسه دوم

زبان هفتم جلسه دوم

اخرین اخبار
3

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

اخرین اخبار
2

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

اخرین اخبار

ریاضی نهم دانش آموزان مدرسه رشد جلسه دوم

ریاضی نهم دانش آموزان مدرسه رشد جلسه دوم