اخرین اخبار
8

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه 1و2

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه 1و2

اخرین اخبار
1

ریاضی نهم فصل 8 جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل 8 جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
2

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس 12و13

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس 12و13

اخرین اخبار
2

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

اخرین اخبار
8

آموزش علوم هشتم شیرکوند فصل نهم قسمت اول

در حال تکمیل است کمی صبور باشید….

اخرین اخبار
2

زبان هفتم جلسه دوم

زبان هفتم جلسه دوم

اخرین اخبار
3

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

زبان هفتم درس ششم جلسه اول

اخرین اخبار
2

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

آموزش ریاضی ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه اول_

اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

ریاضی هفتم ساده کردن عبارتهای توان دار جلسه دوم

اخرین اخبار

ریاضی نهم دانش آموزان مدرسه رشد جلسه دوم

ریاضی نهم دانش آموزان مدرسه رشد جلسه دوم