آموزش هوش مصنوعی
اخرین اخبار

آموزش قرآن نهم درس یازده و ده

فایلهای پیوست بصورت پاور پوینت میباشد در صورت امکان با سیتم عامل ویندوز و نرم افزار پاور ژوینت خوانده شود.

اخرین اخبار

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت پنجم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت پنجم

اخرین اخبار

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت سوم+ قسمت چهارم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت سوم+ قسمت چهارم

اخرین اخبار

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

اخرین اخبار

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

اخرین اخبار
1

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور