اخرین اخبار
3

حل تمرین ریاضی هشتم فصل 9 قسمت اول

حل تمرین ریاضی هشتم فصل 9 قسمت اول حل تمرین ریاضی هشتم فصل 9 قسمت دوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل 9 قسمت سوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل 9 دایره ها

اخرین اخبار

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل 9 قسمت دوم

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل 9 قسمت دوم

اخرین اخبار

علوم هشتم فصل13 ( هوازدگی)

علوم هشتم فصل13 ( هوازدگی)عنوان روی فیلم اشتباه درج شده است

اخرین اخبار

نکات مربوط به حل مسئله فصل 9 علوم هشتم

نکات مربوط به حل مسئله فصل 9 علوم هشتم

اخرین اخبار

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل 9 قسمت اول

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل 9 قسمت اول

اخرین اخبار
4
اخرین اخبار
2
اخرین اخبار
6

علوم هشتم آقای شیرکوند دروس 11 و12

علوم هشتم آقای شیرکوند دروس 11 و12

اخرین اخبار
4

برنامه امتحانات میان نوبت دوم

برنامه امتحانات میان نوبت دوم

اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل 6 جلسه اول آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل 6 جلسه اول آقای ابراهیم پور