آموزش هوش مصنوعی
اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
3

حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت اول

حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت اول حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت دوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت سوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ دایره ها

اخرین اخبار

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت دوم

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت دوم

اخرین اخبار

علوم هشتم فصل۱۳ ( هوازدگی)

علوم هشتم فصل۱۳ ( هوازدگی)عنوان روی فیلم اشتباه درج شده است

اخرین اخبار

نکات مربوط به حل مسئله فصل ۹ علوم هشتم

نکات مربوط به حل مسئله فصل ۹ علوم هشتم

اخرین اخبار

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت اول

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت اول

اخرین اخبار
4
اخرین اخبار
1
اخرین اخبار
5

علوم هشتم آقای شیرکوند دروس ۱۱ و۱۲

علوم هشتم آقای شیرکوند دروس ۱۱ و۱۲

اخرین اخبار
4

برنامه امتحانات میان نوبت دوم

برنامه امتحانات میان نوبت دوم