آزمون های مشاوره ای

استرانگ-فرم بلند

این پرسشنامه دارای19 صفحه است شامل 290ماده می باشد که در 6 قسمت مختلف سازماندهی شده است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و دارای روایی می باشد.