آموزش هوش مصنوعی
آزمون های مشاوره ای

استرانگ-فرم بلند

این پرسشنامه دارای۱۹ صفحه است شامل ۲۹۰ماده می باشد که در ۶ قسمت مختلف سازماندهی شده است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و دارای روایی می باشد.